එදිනෙදා දේවල් 20 ක් අන්වීක්ශයෙන් බැලූ විට පෙනෙන අයුරු

අපි අවට තියන දේවල්වල ඇත්තම ස්වරූපය ගොඩාක් ළඟින් දැකගන්න තමයි අන්වීක්ෂය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නෙ. අන්වීක්ෂයෙන් බැලුවම අපට පියවි ඇසට නොපෙනෙන බොහෝමයක් දේවල් විශාල කරලා බලාගන්න පුලුවන්.

ඉතින් අද අපි ඔයාට අරගෙන ආවෙ එදිනෙදා ජීවිතයේ දකින්න ලැබෙන දේවල් අන්වීක්ෂයක් තුළින් බැලුවම අපට පේන හැටි දැක්වෙන ඡායාරූප 20ක්.

01. ස්ට්‍රෝබෙරි
© 5-Minute Crafts/Facebook
02. මකුළු දැල
© freestocks / Unsplash© efleming99 / Instagram© estherfleming.smugmug.com
03. බෙල්ජියන් චොකලට්
© Simone van der Koelen / Unsplash© POWER AND SYRED/Science Photo Library/East News
04. පැණි
© 5-Minute Crafts/Facebook© Arwin Neil Baichoo / Unsplash
05. තම්බපු බිත්තර කටුවක්
© Taisiia Shestopal / Unsplash© elfleming99 / Instagram© estherfleming.smugmug.com
06. චුවිංගම්
© Depositphotos.com© 5-Minute Crafts/Facebook
07. පොකුණක ජලයෙන් බිංදුවක්
© mustang__mike / Reddit© bady abbas / Unsplash
08. සූරියකාන්ත මලක්
© Florasce / Reddit© Jirasin Yossri / Unsplash
09. පලතුරු ජෙලි
© Depositphotos.com© dmitrimaruta/easyfotostock/Eastnews
10. ගෙදර දූවිලි
© Depositphotos.com© dmitrimaruta/easyfotostock/Eastnews
11. තේ කොළ
© Depositphotos.com© POWER AND SYRED/Science Photo Library/East News
12. පෙන්ගුයින් පිහාටු
© Jay Ruzesky / Unsplash© STEVE GSCHMEISSNER/Science Photo Library/East News
13. බ්‍රොකොලි
© Louis Hansel @shotsoflouis / Unsplash© 5-Minute Crafts/Facebook
14. කඳුළු
© Aliyah Jamous / Unsplash© 5-Minute Crafts/Facebook
15. ෆේෂල් ස්ක්‍රබ්
© Depositphotos.com© STEVE GSCHMEISSNER/Science Photo Library/East News
16. රතු බෙල් පෙපර්
© SamStephens / Reddit
17. සීනි
© Sofabezug / Reddit
18. මෝරෙකුගේ සම
© Science Photo Library / East News
19. චොකලට්
© David McCarthy / Science Photo Library / East News
20. පාවිච්චි කරන ලද දන්ත උපකරණ
© Science Photo Library/EAST NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.