ඇත්ත වගේම පෙනෙන වෙලාවට කලාවට වැදුනු පින්තූර 23 ක්

වීදි ඡායාරූපකරණය, කියන්නෙ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල එදිනෙදා ජීවිතය නිරූපණය කරන ඡායාරූපකරණ ක්‍රමයක්. එහිදී පොදු ප්‍රදේශවල ඉන්න මිනිසුන්, සතුන් සහ වස්තූන් අතර සිදුවෙන අහඹු සිදුවීම් කැමරාවට හසුකර ගැනීම සිදුවෙනවා. ඒ නිසා වීදි ඡායාරූප ශිල්පීන් තමන්ගෙ ඇසට හසුවන ඕනෑම දෙයක් ඡායාරූපගත කර ගැනීමට හැම වෙලාවකදිම සූදානමින් ඉන්න ඕන.

ඉතින් අද අපි ඔයාට අරගෙන එන්නෙ KinWing Edas Wong කියන දක්‍ෂ වීදි චිත්‍ර ශිල්පියාගේ ඉතා විශිෂ්ටතම නිර්මාණ කිහිපයක එකතුවක්.

01.
© edaswong/instagram
02.
© edaswong/instagram
03.
© edaswong/instagram
04.
© edaswong/instagram
05.
© edaswong/instagram
06.
© edaswong/instagram
07.
© edaswong/instagram
08.
© edaswong/instagram
09.
© edaswong/instagram
10.
© edaswong/instagram
11.
© edaswong/instagram
12.
© edaswong/instagram
13.
© edaswong/instagram
14.
© edaswong/instagram
15.
© edaswong/instagram
16.
© edaswong/instagram
17.
© edaswong/instagram
18.
© edaswong/instagram
19.
© edaswong/instagram
20.
© edaswong/instagram
21.
© edaswong/instagram
22.
© edaswong/instagram
23.
© edaswong/instagram

Leave a Reply

Your email address will not be published.